TJÄNSTER

Detta är de tjänster Slåtterfolket erbjuder idag. 
Finns önskemål om ytterligare tjänster inom området - hör av dig. Slåtterfolket är en mångsidig grupp öppen för att diskutera nya möjligheter och idéer.

ÄNGSSKÖTSEL

Vi åtar oss större liksom mindre uppdrag avseende lieslåtter av ängsytor. Inom uppdraget kan också räfsning, hässjning och/eller bortfraktande av avslaget hö avtalas. Även röjning av slyuppslag och inväxt av träd, samt ny- och återhamling.

KURSER

Vi har möjlighet att hålla kortare kurser i lieslåtter för nybörjare, växtvandringar med fokus på ängens flora eller vilda, ätliga växter.

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Utför skötseluppdrag för såväl privatpersoner som företag/BRF:er. Tjänsterna innefattar vårstädning, höststädning, buskbeskärning, fruktträdsbeskärning, löpande skötsel av trädgårdar och innergårdar, gräsklippning etcetera.

KULTURLANDSKAPSVÅRD

Vi åtar oss mindre uppdrag inom praktisk natur- och kulturlandskapsvård. Det kan handla om engångsåtgärder i ett naturreservat, restaurering av en betesmark, underhåll av stigar, friställning av gamla lövträd, röjning på åkerholmar och för ökat ljusinsläpp i skogsbryn. Allt arbete sker manuellt med motorsåg, röjsåg och handredskap. Inom Slåtterfolket finns mångårig erfarenhet av restaurering och underhåll i naturreservat, med odlings- och betesmark, strandängar, bland- och barrskog.

BYGG- OCH SNICKARTJÄNSTER

Renovering, tillbyggnader och byggnadsvård. Fokus på byggande med liten miljöpåverkan och minimering av material som är skadliga för människa och natur.